مانور زلزله زلزله مجازی 1400-99

برگزاری مانور زلزله سال تحصیلی 1400-99 به صورت مجازی توسط دختران گل خاتون

برگزاری مانور زلزله سال تحصیلی 1400-99 به صورت مجازی توسط دختران گل خاتون

گزارش تصویری