معاینات سالانه دندان

دندانپزشکی آپادانا

معاینات سالانه دندان دانش آموزان در مجتمع دندانپزشکی آپادانا

گزارش تصویری