روز نیروی انتظامی

گرامیداشت روز نیروی انتظامی

حضور پرسنل زحمتکش نیروی انتظامی در دبستان خاتون به جهت آموزش و آشنایی دختران گل خاتون با فعالیتهای این ارگان.

گزارش تصویری