جشنواره کارآفرینی

برگزاری جشنواره کارآفرینی

هدف از برگزاری جشنواره کارآفرینی ، ایجاد بستر مناسب جهت ارایه دستاوردهای هنری دانش آموزان و جمع آوری کمک های مردمی برای هم وطنان سیل زده.

گزارش تصویری