گرامیداشت روز آتشنشان

برگزاری بزرگداشت روز آتشنشان در دبستان خاتون

حضورپرسنل زحمتکش آتشنشان در دبستان خاتون جهت آموزش اطفاء حریق و حوادث غیر مترقبه به دختران باهوش خاتون.

گزارش تصویری